Regulamin, karta zgłoszenia - pobierz !!!


KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ - pobierz!!!

NIEZWYKŁE MUZEA I GALERIE DOLNEGO ŚLĄSKA - pobierz!!!

DOLNOŚLĄSKIE LEGENDY - POBIERZ!!!

CIEKAWOSTKI WROCŁAWSKIE - pobierz!!!

7CUDÓW WROCŁAWIA I DOLNEGO ŚLĄSKA - POBIERZ!!!

WŁADZE SAMORZĄDOWE I WOJEWÓDZKIE - POBIERZ!!!

WALORY DOLNEGO ŚLĄSKA - POBIERZ!!!REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU

WIEDZY O DOLNYM ŚLĄSKU 2017'

ORGANIZATOR:


Gimnazjum im. Józefa Pawlika w Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czarnym Borze

CEL KONKURSU:

propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej województwa dolnośląskiego wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego Dolnego Śląska,
rozwijanie zainteresowań „małą ojczyzną” i kształtowanie postaw lokalnego patriotyzmu.

TERMIN KONKURSU:  17.05.2017r., godz. 10.00

WARUNKI UCZESTNICTWA:


Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych. W konkursie może wziąć udział dwuosobowy zespół z danej szkoły. Uczestnicy konkursu powinni  zostać wytypowani przez nauczyciela/dyrektora szkoły lub wyłonieni w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych. Zgłoszenia prosimy nadsyłać (załącznik nr 1) pocztą lub mailem na adres:

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 maja 2017r.


PRZEBIEG I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:

Konkurs obejmuje tematykę związaną z historią, dorobkiem kulturowym i środowiskiem przyrodniczym Dolnego Śląska. Materiały konkursowe, na podstawie których zostaną opracowane pytania konkursowe, dostępne są na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.gzspczarnybor.pl w zakładce KONKURSY.

Pytania będą miały formę testową lub otwartą. Na wszystkie pytania uczestnicy odpowiadają wspólnie, jako jeden zespół reprezentujący swoją szkołę.Dla zdobywców I, II i III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe .

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Organizatorzy


Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
IV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O DOLNYM ŚLĄSKU
Czarny Bór, 17 maja 2017 r.

1. NAZWA I ADRES SZKOŁY

………………………………………………………………………………………………..

…………….................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

2.UCZESTNICY:3. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA)

…………………………….…………………………………………………………………

4.TELEFON KONTAKTOWY

……………………………………………………………………………………………….