XIX Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK 2014

Odsłony: 1157

REGULAMIN

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego.

2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:

a) młodsi – klasy IV-VI- uczniowie szkół podstawowych

b) starsi – klasy I-III – uczniowie gimnazjum

3. W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji do 4 minut.

4. W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Łączny czas prezentacji do 8 minut.

5. Prezentowane utwory mogą być dowolne (z wydanych drukiem), najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.

6. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego zmianę).

7. Prezentacje ocenia jury powołane przez organizatorów.

8. Organizatorzy poszczególnych eliminacji zapewniają nagrody dla laureatów i wyróżniających się nauczycieli – instruktorów.

9. Kryteria oceny:

a) dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika),

b) interpretacja utworów,

c) kultura słowa,

d) ogólny wyraz artystyczny.

ETAPY KONKURSU

I. Pierwszy etap – eliminacje szkolne.

1. Organizują szkoły do 24 stycznia 2014 r.

2. Zgłoszenia reprezentantów szkół należy dokonać poprzez przesłanie organizatorom drugiego etapu wypełnionych kart zgłoszeń w określonym przez nich terminie.

3. O liczbie uczestników reprezentujących szkołę w eliminacjach drugiego etapu decydują ich organizatorzy.

II. Drugi etap – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne.

1. Koordynatorem eliminacji drugiego etapu są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów miejskich lub gminnych.

2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację eliminacji drugiego etapu lokalnym placówkom kulturalnym lub oświatowym.

3. Eliminacje drugiego etapu odbywają się do 14 lutego 2014 roku.

4. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego.

5. O liczbie uczestników reprezentujących miasto lub gminę w eliminacjach powiatowych decydują ich organizatorzy.

6. Karty zgłoszeń osób zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych należy nadesłać na adres organizatorów eliminacji trzeciego stopnia w określonym przez nich terminie.

III. Trzeci etap – eliminacje powiatowe.

1. Koordynatorem eliminacji trzeciego stopnia są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów powiatowych.

2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację trzeciego etapu placówkom kulturalnym lub oświatowym.

3. Eliminacje trzeciego etapu odbywają się do 28 marca 2014 roku.

4. Karty osób zakwalifikowanych do finału należy nadesłać na adres organizatora finału wojewódzkiego do 04 kwietnia 2014 roku.

5. Jury eliminacji trzeciego etapu może zakwalifikować uczestników do finału wojewódzkiego wg załączonej listy (na odwrocie karty zgłoszenia).

IV. Finał Wojewódzki.

1. Odbędzie się w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

a) Młodsi – 06 maja 2014 roku

b) Starsi – 07 maja 2014 roku

2. Potwierdzenie udziału w finale zostanie przesłanie uczestnikom

na adres szkoły do 25 kwietnia 2014

3. Dla uczestników finału koszt akredytacji wynosi 15 złotych.

4. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych.

V. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów finału