Terminy postępowania rekrutacyjnego - załącznik 1 (pobierz) pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego - załącznik 2 (pobierz) pdf

Zarządzenie nr 3/2019

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Józefa Pawlika

w Czarnym Borze z dnia 07.02.2019r.

w sprawie zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze i Filii w Witkowie oraz do Gminnego Przedszkola Samorządowego im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Filii w Witkowie na rok szkolny 2019/2020

 

Na podstawie:

 1. art. 130-162 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59),
 2. Zarządzenia Nr 6/2019 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz klas I Szkoły Podstawowej w Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czarnym Borze,

zarządzam co następuje:

 

 • § 1

            Wprowadzam w Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze:

 • informacje o rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 – załącznik nr 1 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2019 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 29 stycznia 2019 r.,
 • wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze/Filii w Witkowie w roku szkolnym 2019/2020 – załącznik nr 2.
 • § 2

            Wprowadzam w Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze:

 • informacje o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 – załącznik nr 3 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2019 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 29 stycznia 2019 roku,
 • wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola Samorządowego w Czarnym Borze/ Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej – Filia w Witkowie na rok szkolny 2019/2020 – załącznik nr 4,
 • deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Czarnym Borze/ Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Czarnym Borze Filia w Witkowie w roku szkolnym 2019/2020 – załącznik nr 5.
 • § 3

            Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 2/2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze z dnia 07.02.2019r.

 • § 4

            Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej zobowiązane są do zapoznania się z zasadami rekrutacji.

 • § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 2/2019

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Józefa Pawlika

w Czarnym Borze z dnia 07.02.2019r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

            Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – zarządza się, co następuje:

 • § 1

            Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Samorządowego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze oraz oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze Filia w Witkowie na rok szkolny 2019/2020, zwaną dalej Komisją – w składzie:

 • Renata Bocheńska – wicedyrektor Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarnym Borze,
 • Iwetta Bugaj – nauczyciel,
 • Natalia Biskup – pracownik administracji.
 • § 2

            Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się Renatę Bocheńską – wicedyrektora Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarnym Borze.

 • § 3

            Zadania Komisji określają art. 157 ust. 2 oraz art. 158 ust. 1-5 i 7 ustawy Prawo oświatowe.

 • § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

…………………………

UWAGI

            Ustawa nie określa liczby członków komisji ani statutu osób powołanych w jej skład. Członkiem Komisji nie może być dyrektor, ponieważ z mocy ustawy jest on organem odwoławczym od rozstrzygnięć Komisji )art. 158 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe)