ZARZĄDZENIE NR 1/2016
DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO 
W CZARNYM BORZE 
z dnia 16.02.2016 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji 
do pierwszej klasy Gimnazjum im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze 
na rok szkolny 2016/2017


Na podstawie art. 20zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256. Poz. 2572 ze zm.) oraz § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty i poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (dz. U. z 2015 roku poz. 1942), zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję komisję do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum 
im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze na rok szkolny 2016/2017 w następującym składzie:
Krystyna Koralewska – wicedyrektor Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Czarnym Borze, przewodniczący komisji rekrutacyjnej,
Wiesława Wilk – nauczyciel – członek komisji,
Marzanna Glazar – Kwiecień – członek komisji.
§ 2
Zadania komisji rekrutacyjnej oraz zasady sporządzania protokołów z postępowania rekrutacyjnego określa § 12 powołanego rozporządzenia.
§ 3
Harmonogram prac komisji rekrutacyjnej określa § 1 Zarządzenia nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności 
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 
do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 
w województwie dolnośląskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Czarnym Borze
Anna Dziewit

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2016

DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
W CZARNYM BORZE
z dnia 16.02.2016 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji
do przedszkola
w roku szkolnym 2016/2017

 

Na podstawie art. 20zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256. Poz. 2572 ze zm.) oraz § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty i poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (dz. U. z 2015 roku poz. 1942), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do przeprowadzenia rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola Samorządowego im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze na rok szkolny 2016/2017 w następującym składzie:

a)      Anetta włodarz - Uszko – nauczyciel, przewodniczący komisji rekrutacyjnej,

b)      Małgorzata Czopek – nauczyciel – członek komisji,

c)      Grażyna Szczepaniak – nauczyciel, członek komisji.

§ 2

Zadania komisji rekrutacyjnej oraz zasady sporządzania protokołów z postępowania rekrutacyjnego określa § 12 powołanego rozporządzenia.

§ 3

Harmonogram prac komisji rekrutacyjnej określa Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola
i oddziałów przedszkolnych  w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Czarnym Borze w roku szkolnym 2016/2017.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Czarnym Borze

Anna Dziewit

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2016

DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
W CZARNYM BORZE
z dnia 16.02.2016 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji
oddziałów przedszkolnych
w Gminnym Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Czarnym Borze
w roku szkolnym 2016/2017

 

Na podstawie art. 20zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256. Poz. 2572 ze zm.) oraz § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty i poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (dz. U. z 2015 roku poz. 1942), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do przeprowadzenia rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Józefa Pawlika Filia w Witkowie na rok szkolny 2016/2017
w następującym składzie:

a)      Renata Bocheńska – wicedyrektor Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Czarnym Borze, przewodniczący komisji rekrutacyjnej,

b)      Jolanta Karolczyk – nauczyciel – członek komisji,

c)      Sigrid Madziar - Kosek – nauczyciel, członek komisji.

§ 2

Zadania komisji rekrutacyjnej oraz zasady sporządzania protokołów z postępowania rekrutacyjnego określa § 12 powołanego rozporządzenia.

§ 3

Harmonogram prac komisji rekrutacyjnej określa Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Czarnym Borze w roku szkolnym 2016/2017.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Czarnym Borze

Anna Dziewit

Załącznik do zarządzenia nr 3 - pobierz pdf.

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2016

DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
W CZARNYM BORZE
z dnia 16.02.2016 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji
do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze
w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 20zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256. Poz. 2572 ze zm.) oraz § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty i poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (dz. U. z 2015 roku poz. 1942), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do przeprowadzenia rekrutacji dzieci do pierwszej klasy
Szkoły Podstawowej im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze na rok szkolny 2016/2017
w następującym składzie:

a)      Renata Bocheńska – wicedyrektor Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Czarnym Borze, przewodniczący komisji rekrutacyjnej,

b)      Iwetta Bugaj  – nauczyciel, członek komisji,

c)      Marzena Bieniasiewicz – nauczyciel, członek komisji.

§ 2

Zadania komisji rekrutacyjnej oraz zasady sporządzania protokołów z postępowania rekrutacyjnego określa § 12 powołanego rozporządzenia.

§ 3

Harmonogram prac komisji rekrutacyjnej określa Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Czarnym Borze z filią w Witkowie w Gminnym Zespole Szkolno- Przedszkolnym w  Czarnym Borze w roku szkolnym 2016/2017.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Czarnym Borze

Anna Dziewit

Załącznik do zarządzenia nr 4 - pobierz plik pdf. !!!