Odsłony: 5110

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czarnym Borze

w związku z zagrożeniem COVID-19

 

Procedury opracowano na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Celem procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i ochrona przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.

 

 

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie -  wariant kształcenia A.  Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

 sierpień 2020 r.

 

 Podstawy prawne organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r. w reżimie sanitarnym

 

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) - art. 68 ust. 1 pkt. 6 i ust. 5;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215);
 • Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od 1 września 2020 r;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 207
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389);

10) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1385)

 

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekuj je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 2. Zachować bezpieczną odległość
  Należy zachować co najmniej 1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
 3. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
 4. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny. Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.
 5. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
 6. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 7. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego.
  Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
 8. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
 9. 10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

 

Postanowienia ogólne

Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czarnym Borze w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów uczęszczających do placówki.

 1. 1. Celem procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 2. 2. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia

 

Organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane

z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa higienicznych warunków pobytu w szkole odpowiada dyrektor.
 2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku zauważania ww. objawów chorobowych, za zgodą rodziców/opiekunów ucznia, dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje wyznaczony do tego pracownik.
 4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 5. Przebywając w budynku szkoły, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
 6. Uczniowie, przebywając na terenie szkoły, muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, bibliotece, w stołówce, w świetlicy.
 7. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk, a także zakrywania nosa i ust.
 8. Na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły.
 9. Szkoła zapewnia:
 10. a) sprzęt, środki czystości i środki do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, placu zabaw, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w       szkole;
 11. b) płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, w miejscu przygotowywania posiłków i w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia świetlicowe, a także środki    ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne i przyłbice dla     wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;
 12. c) bezdotykowy termometr;
 13. d) plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
 14. e) pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną

10.Dyrektor szkoły:

 1. a) zaznajamia pracowników oraz rodziców uczniów ze stosowanymi w szkole metodami ochrony uczniów przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania      bezpieczeństwa,
 2. b) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami,
 3. c) opracowuje harmonogram dyżurów, uwzględniając w miarę możliwości potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli powyżej 60 roku życia i z istotnymi    problemami zdrowotnymi, które zaliczają te osoby do tzw. grupy ryzyka,
 4. d) dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie, nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować,
 5. e) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce,
 6. f) kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka,
 7. g) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły,
 8. h) współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmiany systemu nauczania,
 9. i) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły,
 10. j) zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły,
 11. k) wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów    sugerujących infekcję dróg oddechowych),
 12. l) zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w szkole, po        uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii     Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i wprowadza w szkole odpowiednio     wariant B (kształcenie mieszane – hybrydowe – zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C     (kształcenie zdalne) pracy szkoły.
 13. 11. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest:
 • Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:
 1. a) regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 2. b) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 3. c) unikania skupisk ludzi,
 4. d) unikania dotykania oczu, nosa i ust,
 5. e) unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.
 • Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki.
 • Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, gorączka).
 • Unikać organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym pomieszczeniu.
 • Poinformować dyrektora szkoły o z istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły.
 • Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.
 • Personel kuchenny oraz pracownicy administracji powinni unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami oraz nauczycielami.

12. Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:

 • kontrolują warunki do prowadzenia zajęć - dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami dot. bhp,
 • sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów, w tym w miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania z pobytu na świeżym powietrzu,
 • edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły, tj. dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem,
 • wietrzą salę, po odbyciu zajęć a, jeśli jest to konieczne, także w czasie zajęć,
 • ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi z uczniami,
 • dbają o to, by uczniowie w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami szkolnymi,
 • odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki w wyznaczone miejsce w sali – do mycia, czyszczenia, dezynfekcji,
 • w przypadku stwierdzenia, że uczeń przyniósł do szkoły przedmioty (np. zabawki), które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć, przypomina uczniowi o zakazie przynoszenia przedmiotów (zbędnych w czasie zajęć) oraz zobowiązuje ucznia do schowania przedmiotu do tornistra/plecaka/torby oraz niewyciągania ich do czasu zakończenia zajęć w szkole przez ucznia,
 • utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów przede wszystkim za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. co najmniej dystans 1,5 m.

13. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19, w tym godziny i zasady pracy świetlicy biblioteki szkolnej. Ten fakt odnotowuje w e-dzienniku.

14. Nauczyciele klas 0-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 minut. W miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania z pobytu na świeżym powietrzu,

15. Nauczyciel bibliotekarz:

 • pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się w bibliotece, uniemożliwiając swobodne przemieszczanie się z zachowaniem dystansu 1,5 m,
 • książki i inne materiały wydaje bezpośrednio osobie zamawiającej,
 • odkłada zdane przez uczniów i nauczycieli książki i inne materiały w wyznaczone do tego miejsce na okres 48 godzin, a po tym czasie odkłada je na półkę zgodnie z pierwotnym ich układem,
 • pilnuje, aby uczniowie nie wchodzili między regały z książkami i nie korzystali z książek  oraz innych materiałów, które odbywają 48 godzinną kwarantannę,

16. Osoby sprzątające w placówce:

 • pracują w rękawiczkach,
 • myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.,
 • dezynfekują toalety – co najmniej 2 razy w ciągu dnia oraz po każdym dniu pracy szkoły,
 • dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych,
 • wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę;
 • po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują:
 1. a) ciągi komunikacyjne – myją,
 2. b) poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują,
 3. c) sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych w wyznaczonych miejscach
 • Przeprowadzając dezynfekcję, postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego oraz zgodnie z procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu.
 • Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów.

17. Pracownik obsługi:

 • dba o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejściu do placówki (jeśli uczeń jest uczulony na środek dezynfekujący, obowiązany jest on niezwłocznie umyć ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku mydła),
 • pilnuje, aby na teren placówki osoby przyprowadzające i odbierające uczniów ze szkoły, a także osoby spoza szkoły wchodziły tylko, jeśli mają one zakryte usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki,
 • wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać, instruuje odnośnie konieczności zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki lub noszenia jednorazowych rękawic oraz zachowania dystansu od innych osób, co najmniej 1,5 metra
 1. I. Procedura komunikacji z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia
 2. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem e-dzinnika lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 3. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 1. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur.
 4. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy drzwiach wejściowych oraz wpisuje się do Księgi wejść szkoły, podając swoje dane oraz cel spotkania.
 5. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
 6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie z dyrektorem szkoły lub wicedyrektorem – tel. (74) 8450579 lub drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), a także za pośrednictwem dziennika Librus lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.
 7. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach pilnych z wicedyrektorem szkoły lub sekretariatem szkoły pod numerem telefonu (74) 8450579)
 8. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły, rodzic zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

 1. II. Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły
 2. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 3. Uczniowie przychodzą do szkoły zdrowi.
 4. Wyznacza się cztery strefy wejścia do szkoły i wyjścia z placówki:
 5. c) I strefa –wejście od ulicy Głównej w części starej szkoły podstawowej – tym wejściem wchodzą dzieci przedszkolne - kl. 0
 6. b) II strefa – wejście od ulicy Głównej (przy szatni) – tym wejściem wchodzą uczniowie mający w tej części swoją szafkę
 7. d) III strefa – wejście od biblioteki (Centrum Kultury) – tym wejściem wchodzą uczniowie mający w tej części swoją szafkę
 8. a) IV strefa –wejście od ul. Sportowej – tym wejściem wchodzą uczniowie klas I – III.
 1. Wyznacza się godziny przychodzenia do szkoły na zajęcia:
 2. a) uczniowie dojeżdżający – przyjeżdżają do szkoły zgodnie z harmonogramem dowozów,
 3. b) uczniowie miejscowi – przychodzą do szkoły o godz.8.05.
 4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysyłać ucznia, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 5. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych (wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u ucznia, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je osobie przyprowadzającej i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. W przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Osoba, która zaobserwowała objawy, informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.
 6. Opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) może przebywać tylko w części wspólnej szkoły tj. korytarz.
 7. Opiekun, przebywając w budynku szkoły, musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
 8. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów - co najmniej 1,5 m.

10.Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce, a w przypadku występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów.

11.Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
z materiałów pluszowych lub tkanin.

12.Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

13.Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik szkoły. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

14.Pracownik dyżurujący przy szatni  dba o to, by dzieci z różnych oddziałów nie stykały się ze sobą i unikały ścisku.

15.Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

16.Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki.

17.Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

18.Nauczyciel  lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna.

19.Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.

20.Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyznaczonego wyjścia w celu opuszczenia szkoły.

III. Procedura korzystania z szatni

 1. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie.
 2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych boksach/szafkach po przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia.
 3. Uczniowie mogą przebywać tylko w przypisanej im szatni:
 4. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru odzieży wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności uczniowie niezwłocznie opuszczają szatnię i udają się pod salę lekcyjną, w której będą mieli zajęcia.
 5. Przebywając w szatni, uczniowie obowiązani są do unikania ścisku.
 6. Uczeń nie wchodzi do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia się w tym pomieszczeniu.
 7. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans i nie torują wejścia do szatni, umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne bezkontaktowe opuszczenie jej.
 8. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni.
 9. Jeśli uczeń zauważy przedmioty leżące w nieładzie na ziemi w szatni, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pracownika obsługi.

10.W trakcie zajęć dydaktycznych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica. Wówczas dziecko korzysta z szatni tylko w celu odbioru swojego nakrycia wierzchniego.

11.W przypadku organizacji zajęć przez nauczyciela na świeżym powietrzu, uczniowie także korzystają z szatni, przestrzegając zasad określonych w ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

IV. Procedura pobytu w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

 1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych i opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel/ wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
 4. Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
 5. Po wejściu do sali/świetlicy szkolnej każdy uczeń dezynfekuje ręce i zajmuje przypisane mu miejsce.
 6. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
 7. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pracownika obsługi.
 8. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 9. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.

10.Podczas wychodzenia uczniów z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.  

11.Zabawki /pomoce używane przez uczniów w świetlicy szkolnej są odkładane w wyznaczone miejsce i dezynfekowane po dniu pobytu dzieci w szkole.

12.Uczniowie klas IV – VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.

13.Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć.

14.W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

 1. V. Procedura wyjścia grupy uczniów/klasy na boisko szkolne

 

 1. Szkoła w okresie COVID – 19 nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.
 2. Dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli korzystają z placu zabaw i boiska szkolnego, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z boiska .
 4. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra.
 5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra.
 6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.
 7. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6.
 8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji.

 

 1. VI. Procedura pobytu grupy uczniów na boisku szkolnym

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad: 

 1. Boisko szkolne jest zamknięte jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
 2. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż trzy grupy uczniów.
 3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy i gier sportowych.
 4. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.
 5. Na podwórku i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.
 6. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 7. Podczas pobytu na podwórku i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.
 8. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, ingeruje, gdy zaistnieje konflikt między nimi.
 9. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci w grupie wychowawczej.

10.Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym.

 

VII. Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych

 

 1. Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym przez dyrektora placówki (izolatorium). Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane ponownej dezynfekcji.
 2. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie dwie osoby, czyli dziecko i osoba przeprowadzająca zabieg higieniczny.
 3. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka osoba przeprowadzająca zabieg powinna być ubrana w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, maseczkę zakrywającą usta i nos oraz fartuch z długim rękawem.
 4. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych osoba przeprowadzająca zabieg jest zobowiązana do zmiany środków ochrony, umycia rąk według instrukcji wywieszonych w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć w jednorazowy ręcznik papierowy.

  

VIII. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia wirusem COVID-19

 

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, sugerujące infekcję dróg oddechowych. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. Każdemu dziecku, które kaszle i/lub ma duszności, należy na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu. Pomiaru dokonuje pracownik, który przebywa z dzieckiem w izolacji.
 3. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 5. Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 7. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej dziecko, mają osłona nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne). Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji wyposażone zostaje w osłonę ust i nosa.
 8. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni COVID-19.
 9. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

10.Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19, jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję, korzystają ze środków ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne), zaś po zakończonej pracy zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

11.Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi, po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

12.Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

13.Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

14.Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

15.W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

16.Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi Rejestr występujących w szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i pracowników, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. Rejestr prowadzony jest tylko w wersji papierowej, na podstawie zgłoszonych przez pracowników przypadków chorobowych.

 

 1. IX. Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych

Dezynfekcja zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu stanowi podstawową  formę zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie form mikroorganizmów oraz form przetrwalnikowych.

 1. W czasie epidemii zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęty sportowe) są dezynfekowane po użyciu (w miarę możliwości) i po każdym dniu.
 2. W czasie epidemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe, materiały dydaktyczne oraz sprzęty, które służą do użytku przez uczniów lub nauczycieli, a których nie da się skutecznie wymyć wyczyścić lub zdezynfekować zostają usunięte z sal przez personel sprzątający we współpracy z nauczycielami i zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.
 3. Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku dzieci należy:
 • wymyć, wyczyścić:
 1. a) każdą zabawkę i pomoc dydaktyczną należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem stosownego detergentu (należy czytać etykietę) będącego na wyposażeniu szkoły. Po umyciu każdej zabawki i pomocy dydaktycznej należy dokładnie wypłukać gąbkę/szmatkę,
 2. b) należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie,

lub

 • zdezynfekować – zarejestrowanym środkiem nietoksycznym bezpiecznym dla dzieci będącym na wyposażeniu szkoły, zgodnie z zaleceniami producenta widniejącymi na etykiecie produktu
 1. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki, pomoce dydaktyczne należy wysuszyć na wolnym powietrzu, aby uniknąć wdychania oparów.
 2. Sprzęty i zabawki elektroniczne należy dezynfekować – najlepiej specjalnymi ściereczkami nawilżonymi preparatem dezynfekującym, woda może prowadzić do ich uszkodzenia.
 3. W czasie epidemii używane w czasie zajęć książki będące na wyposażeniu sali należy odłożyć w wyznaczone miejsce, aby odleżały 48 godzin. Po tym czasie mogą wrócić do sali i mogą z nich korzystać inni nauczyciele/uczniowie.
 4. Osoby czyszczące, dezynfekujące zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zobowiązane są używać rękawiczek ochronnych, tylko środków zakupionych do tego celu przez szkołę i myć ręce po wykonanej czynności mycia, czyszczenia czy dezynfekcji.

 

Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych zabawek

 

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, metalu lub drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy czyścić je za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym.

 

Zabawki materiałowe

Zabawki wykonane z wszelkiego rodzaju puszystych materiałów oraz zabawki wypchane są określane jako zabawki miękkie. Najłatwiejszym sposobem czyszczenia jest wypranie
w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła do prania. Rzeczy, których nie można zanurzyć
w wodzie, należy czyścić w taki sposób, w jaki czyszczone są dywany lub tapicerki. W celu przeprowadzenia dezynfekcji do prania należy użyć proszku lub płynu o właściwościach dezynfekujących, a w odniesieniu do zabawek pranych bez pełnego zamoczenia - specjalnego preparatu w sprayu do dezynfekcji zabawek. Przed udostępnieniem dzieciom przedmioty muszą zostać dokładnie wysuszone.

W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają usunięte z sal
i schowane w zabezpieczonych workach ze względu na brak możliwości skutecznej dezynfekcji.

 

 

Zabawki elektroniczne

Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich mycie
i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą z dodatkiem szarego mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym - może być to ten sam środek, którego używa się do dezynfekowania zabawek drewnianych i plastikowych. Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisanych zabawek - przedmioty należy dokładnie wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom.

Zabawki i instrumenty muzyczne (flet, trąbka, gwizdek)

Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można także na chwilę zanurzyć je we wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji przeznaczonym do tego celu preparatem. Instrumenty muzyczne z ustnikami trzeba dezynfekować po każdym użyciu.

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami.

Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania

Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć i dezynfekować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. Narzędzia te mogą być myte w zmywarce do naczyń (jeżeli nie posiadają drewnianych elementów). Po umyciu każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym.
Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego.

Plastelinę oraz ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.

Kredki

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki - nie zaleca się mycia ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu dezynfekcji przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym.

 

Książki

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie wytrzeć do sucha.

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów plastycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych trzymanych w indywidualnych szafkach lub pudełkach.

Nowe zabawki

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie na ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, do dezynfekcji zaś wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. Maskotki i inne przedmioty wykonane z materiału należy spryskać preparatem w sprayu.

 

 

Przepisy końcowe

 1. 1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.
 2. 2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

 

Prezentacja "Bezpieczna droga do szkoły" - pobierz

Prezentacja "Bezpieczna Przerwa" - pobierz