Procedura realizacji projektu gimnazjalnego

w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze

Gimnazjum im. Józefa Pawlika

Zasady ogólne

 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego ,którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 2. Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki w klasie trzeciej.
 3. Tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem treści poszczególnych zajęć zgodnie z podstawą programową określoną w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) i może wykraczać poza jej treści.
 4. Projekty realizowane są w zespołach uczniów w danej klasie, a ich opiekunem jest wychowawca klasy lub inny nauczyciel.
 5. Opiekun projektu ma obowiązek współpracować z innymi nauczycielami, jeśli wymaga tego tematyka projektu.
 6. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, z zastrzeżeniem p.7, i nie powinien przekroczyć 3 miesięcy.
 7. W szczególnych wypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację projektu.

Zadania opiekuna projektu

 1. Wybór zakresu tematycznego projektów z uwzględnieniem ewentualnych propozycji uczniów i ustalenie niezbędnej dokumentacji, która będzie wymagana podczas realizacji projektu.
 2. Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę projektów.
 3. Podział uczniów na zespoły projektowe od 2 do 6 uczniów z zastrzeżeniem, że w zespole mogą być uczniowie różnych klas.
 4. Ustalenie i omówienie wspólnie z uczniami celu projektu oraz problemu, który porusza projekt i przedstawienie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu.
 5. Opracowanie i przedstawienie kryteriów oceny projektu.
 6. Opieka nad zespołem podczas realizacji projektu, udzielanie wsparcie i konsultacji,
 7. a także bieżące monitorowanie pracy zespołu, dokonanie oceny pracy każdego członka zespołu po zakończeniu projektu.

Zadania uczniów realizujących projekt

 1. Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu.
 2. Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole.
 3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.
 4. Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

Realizacja projektów

 1. Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna oraz po rozpatrzeniu uwag uczniów biorących w nich udział.
 2. Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.
 3. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

Zakończenie projektu i prezentacja

 1. Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum.
 2. Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom.
 3. Gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.
 4. Projekty edukacyjny kończy się „produktami”, czyli materialnymi „efektami”, które można łatwo wykorzystać w czasie końcowego pokazu. Możliwości jest wiele:
 • album ilustrowany zdjęciami, wykresami, szkicami, mapkami, relacjami pisemnymi,
 • plakat, lub seria plakatów, collage, inna forma plastyczna,
 • broszura, ulotka, gazetka,
 • prezentacja doświadczenia przygotowanego i wykonanego przez uczniów,
 • raport z przeprowadzonego badania
 • prezentacja multimedialna, strona internetowa,
 • model zjawiska, makieta z opisem,
 • relacja z publicznej debaty,
 • przedstawienie teatralne, inscenizacja.

Ocena projektu

 1. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.
 2. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.
 3. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji projektu.
 4. Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu.
 5. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z ustaleniami w statucie szkoły.
 6. W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie.
 7. Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu. Zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną zawierają zasady oceniania przedmiotowego i szkolnego.

Osoby koordynujące projekty

 1. W każdym roku szkolnym osobami koordynującymi projekty są wychowawcy klas 2 -- w r. szkol. 2015/2016 – p. E. Kuzera, D.Pyrdoł, D. Bródka.
 2. Koordynatorem całości jest D. Pyrdoł.
 3. Do koordynatorów zgodnie z zasadami z i warunkami realizacji projektów, regulaminem  procedurą należy nadzór nad dokumentacja projektów, przygotowanie harmonogramu, organizacja przeglądu projektów .
 4. Wyznaczeni opiekunowie przygotowują dokumentację, oceniają projekt, współpracują z wychowawcą, wspomagają uczniów zgodnie z regulaminem.
 5. Dyrektor kontroluje pracę nad projektami zgodnie z nadzorem pedagogicznym.

W roku szkolnym 2015/2016 obowiązują następujące terminy:

 1. Zgłaszanie projektów do 6 X 2015
 2. Ustalanie szkolnego zestawu projektów do 15 X 2015
 3. Dopuszczenie projektów do realizacji do 20 X 2015
 4. Przedstawienie dokumentacji projektu do 30 X 2015
 5. Spotkanie opiekunów z uczniami  do 15 XI 2015
 6. Wybór projektów przez uczniów  do 20 XI 2015