Informacje i wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Odsłony: 1941  

5a936812 fc8d 4a4a 9aec b4845e78cf83Informacja dotycząca egzaminu ósmoklasisty - 

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE w dniu egzaminu

 1. Zdający powinni być gotowi do wejścia do budynku szkolnego o godzinie 8.25
 2. Do budynku szkolnego uczniowie wchodzą wejściem głównym w kolejności:
 • Klasa 8 c
 • Klasa 8 a
 • Klasa 8 b
 1. Przy wejściu do budynku dokonany zostanie pomiar temperatury ucznia.
 1. Po wejściu do szkoły zdający udają się do szatni w celu pozostawienia okrycia wierzchniego i rzeczy, których nie można wnosić na egzamin (torebki, plecaki, itp.)
 1. Następnie podchodzą pod drzwi auli (zachowując bezpieczne odległości), gdzie członek komisji egzaminacyjnej wylosuje numer stolika, przy którym zasiądzie zdający.
 1. Przy wszystkich w/w czynnościach uczeń ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz posiadania na rękach ochronnych rękawic. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie lub w celu wykonania innych czynności związanych z egzaminem (np. sprawdzenie poprawności kodowania pracy)
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej po wyrażeniu zgody przez członka zespołu nadzorującego.
 1. 7. Po egzaminie zdający opuszczają szkołę.

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Czarnym Borze

 

Wytyczne dla zdających egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Józefa Pawlika

 opracowany w oparciu o wytyczne przygotowane przez Głównego Inspektora  Sanitarnego

we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej i Centralną Komisją Egzaminacyjną.

 czerwiec 2020 r.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa - bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic lub inna osoba bliska nie może wejść na teren szkoły - z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy i wejście zostało wcześniej uzgodnione z Dyrektorem Szkoły lub zgodę taką wydał Dyrektor OKE.
 4. Zdający nie wnosi na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Zdający wchodzą do budynku szkolnego wskazanymi drzwiami i w kolejności wskazanej

w informacji publikowanej na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym najpóźniej dwa dni przed terminem egzaminu.

 1. Zdający powinni być gotowi do wejścia do budynku szkolnego o godzinie 8.25
 2. W każdym przypadku zdający zobowiązani są podporządkować się poleceniom pracowników szkoły.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 4. Uwaga: Szkoła nie zapewnienia np. przyborów piśmienniczych dla zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 6. Czekając na wejście do szkoły zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos oraz założone ochronne rękawice.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie zdający z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 8. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może po- prosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie lub w celu wykonania innych czynności związanych z egzaminem (np. sprawdzenie poprawności kodowania pracy)
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej po wyrażeniu zgody przez członka zespołu nadzorującego.
 1. Zdający - jeżeli uznają to za właściwe - mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym.
 2. Przy wejściu do szkoły umieszczone w dniu egzaminu umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%). Zdający oraz inne osoby im towarzyszące (pkt 3) wchodząc do szkoły, zobligowani są do skorzystania z niego i odkażenia rąk.
 1. Egzamin przeprowadzany zostanie w salach lekcyjnych oraz auli szkolnej z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów
 2. Zdający będzie mógł zostawić rzeczy osobiste - plecak, torbę, kurtkę itp. w szafkach szatni szkolnej; zdający odbiera swoje rzeczy bezpośrednio po egzaminie.
 3. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zdający jest zobowiązany zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa). Szkoła nie odpowiada za cenne przedmioty pozostawione w szafkach.
 4. Przed rozpoczęciem egzaminu i po jego zakończeniu zdający na terenie szkoły ma obowiązek za- chowania odpowiedniego dystansu od innych zdających.
 5. Po egzaminie zdający opuszczają szkołę. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikając spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 6. W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin wchodzą zdający, którzy korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu.
 7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

                                                                                                                                  Anna Dziewit

                                                                                                            Przewodnicząca Zespołu Egzaminacyjnego

                                                                                                                          w GZSz-P w Czarnym Borze